Förändringar i LAS

Så här påverkas du av förändringarna av LAS under 2022.

Författare:
Tommy Eriksson

Lagen om anställningsskydd påverkar alla arbetsgivare och medarbetare i Sverige och påverkar anställningsform, turordningsregler och uppsägningstider.

Den 29 juni kommer förändringar av LAS

Regeringen har tagit beslut om förändringar i LAS som börjar gälla den 29/6 2022. Förändringarna påverkar alla arbetsgivare och vi tar upp de största förändringarna nedan.

Hur påverkar dessa förändringar er?

Det finns några punkter att gå igenom i och med dessa förändringar.

 • Kolla igenom era anställningsavtal och se till att all information som krävs finns medenligt punktlistan längst ned i denna artikel.
 • Vid förfrågningar om ökad sysselsättning eller tillsvidareanställning behöver ni lämna ett ställningstagande skriftligt.
 • Om ni behöver säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist har ni möjlighet att låta tre personer undgå turordningsreglerna.
 • Om ni anställer medarbetare på en särskild visstidsanställning (tidigare allmän visstidsanställning) behöver ni erbjuda dem en tillsvidaretjänst om de arbetat 12 månader under en 5-årsperiod.
 • Vid anställning och om en medarbetare ska arbeta utomlands mer än fyra veckor har ni ett större informationsansvar vad som gäller för rollen och vistelsen utomlands.
 • Vid en eventuell tvist upphör anställningen vid uppsägningstidens slut istället för att fortgå under hela tvisten som tidigare.
 • Vissa regler i LAS kan ändras via kollektivavtal. Se till att följa förändringar i ert kollektivavtal kontinuerligt.

Hur ser anställningsformerna ut efter förändringen?

I nya LAS är huvudregeln att anställa medarbetare tillsvidare. Men det finns fortfarande möjlighet till tidsbegränsade anställningar. De tidsbegränsade anställningar som finns är enligt nedan: 

 • Provanställning
 • Särskild visstidsanställning
 • Vikariat
 • Säsongsanställning

Vad ska framgå i ett anställningsavtal?

Det finns inget formkrav för anställningsavtalet, vilket betyder att det kan vara både muntligt och skriftligt. Däremot är arbetsgivare skyldig att skriftligen lämna information om anställningsvillkoren inom sju dagar från att anställningen påbörjats. Om anställningen är en särskild visstidsanställning (SÄVA) ska informationen ges direkt när anställningen börjar.

Anställningsvillkoren eller avtalet ska innehålla:
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplats eller, om det inte finns någon fast eller huvudsaklig arbetsplats, uppgift om att arbetet ska utföras på olika platser eller att arbetstagaren själv får bestämma sin arbetsplats.
 • En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel,
 • Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning, samt
  - vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
  - vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,
  - vid provanställning: prövotidens längd och eventuella villkor för provanställningen,
 • Begynnelselön och andra löneförmåner, som ska anges separat, och hur ofta och på vilket sätt lönen ska betalas ut,
 • Längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka eller, om detta inte går att fastställa på grund av hur arbetsgivaren förlägger arbetstiden, uppgift om anställningens arbetstidsmått på annat sätt,
 • Vad som ska gälla för övertids- eller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete, i förekommande fall,
 • Minsta tidsfrist för besked om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning samt i förekommande fall
  - att förläggningen kommer att variera mellan olika klockslag och dagar,
  - regler för skiftbyte,
 • I fråga om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag: uppgift om kundföretagens namn och adress,
 • Uppgift om rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren, i förekommande fall,
 • Längden på arbetstagarens betalda semester,
 • De bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa när någon av dem vill avsluta anställningsförhållandet,
 • Att arbetsgivaravgifter betalas till staten samt uppgift om det skydd för social trygghet som tillhandahålls av arbetsgivaren, och
 • Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

Här finns hela lagtexten om du vill läsa mer om LAS.

Liknande inlägg

Blogg post picture
Årsplanering för ditt HR-arbete

En genomgång av arbetsrättens krav på dig som arbetsgivare.

Läs mer
-->
Blogg post picture
Tips för din onboarding av nya medarbetare

Inspiration för dig som vill skapa en ny eller uppdatera er introduktion av nyanställda.

Läs mer
-->
Blogg post picture
Två frågor för att öka motivation och resultat i din organisation

Inspiration hur du som ledare kan öka engagemang och tillit hos dina medarbetare.

Läs mer
-->
Blogg post picture
Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Tips hur du kan arbeta systematiskt med er arbetsmiljö.

Läs mer
-->
Blogg post picture
Kommunikation som underlättar ditt HR-arbete

Läs hur Noor kommunicerar med sina anställda på ett avslappnat och effektivt sätt.

Läs mer
-->
Blogg post picture
Förändringar i LAS

Så här påverkas du av förändringarna av LAS under 2022.

Läs mer
-->